ACT-APP Pilot

Een onderzoeksvaardigheden-App in het HBO?

Voor het aanleren van vaardigheden op het gebied van toegepast onderzoek, is een curriculum ontwikkeld dat bij de opleiding IDM – studieroute HIDS dit jaar voor de tweede keer gaat lopen. In het blok ‘toegepast onderzoek’ voeren studententeams praktijk-onderzoeksopdrachten uit. Daarbij worden zij begeleid door docenten, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever uit het werkveld.

Het onderzoeksblok neemt 12 studiepunten in beslag, in een doorlooptijd van 20 lesweken. Daarin krijgen studenten onderwijs in onderzoekstechnieken gedurende 6 voorbereidende weken, afgesloten met een schriftelijk tentamen. Vervolgens gaan zij, in de 14 resterende weken van het blok, aan de slag met opdrachten, die door de opleiding geselecteerd zijn.

De studenten voltooien met het onderzoek een volledige onderzoekscyclus. Die start met een plan van aanpak, en eindigt met het presenteren van de resultaten van het onderzoek aan hun opdrachtgever. Dat alles in het bijzijn van aanstaande vakgenoten uit het werkveld, op een bijeenkomst die de opleiding organiseert.

Onderzoekswerk in teamverband

Tijdens de uitvoering van hun onderzoek zijn studententeams zelfstandig aan het werk. Tijdens wekelijkse plenaire voortgangsbesprekingen presenteren zij hun voortgang aan elkaar en aan docenten en opdrachtgevers. Dat zijn de feedbackmomenten, die noodzakelijk zijn om de voortgang van het onderzoeksproject te monitoren en de kwaliteit te borgen.

Het groepsmatig karakter van werken in onderzoeksteams is noodzakelijk en vanuit onderwijskundig oogpunt zeer gewenst is. Het biedt de mogelijkheid grotere onderzoeksprojecten aan te pakken, waarbij studenten ervaren hoe het is om door deelonderzoeken aan een gezamenlijk onderzoek te werken.

Teamwork kent echter ook beperkingen. Buiten de feedback- en contactmomenten is maar beperkt zicht mogelijk op de individuele ontwikkeling van de student.

Vanzelfsprekend zijn er middelen beschikbaar voor het beoordelen van ieders individuele bijdrage aan een onderzoeksproject. Allereerst het verplichte individuele reflectieverslag (met reflectie zowel op het groeps- als het individuele werk- en leerproces) aan het einde van het traject. Bovendien wordt expliciet gestuurd op onderlinge feedback in de team- en groepsbijeenkomsten. Dat biedt voldoende aanknopingspunten voor het beoordelen.

Toch wordt de mogelijkheid om tussentijds gerichte individuele interactie tussen begeleidend docent en student, een onderwijskundige interventiemogelijkheid op individuele basis soms gemist.

Beoordeling op individueel niveau

Met name interventiemogelijkheden om de meer instrumentele onderzoeksvaardigheden door herhaling van stof uit te lokken en daardoor te borgen, en het uitlokken van tussentijdse reflectie op het borgen van de kwaliteit van het individuele onderzoeksproces van de student, is een instrument dat momenteel nog gemist wordt. “Gewone” sociale media zijn te zeer vrijblijvend om de interactie tot een doelmatig onderwijskundig instrument te maken.

Het zou het aanbeveling verdienen om door middel van gerichte opdrachten, oefeningen, dilemma’s en dergelijke tussen de feedbackmomenten door onderwijskundige ‘triggers’ te kunnen neerleggen om het individuele leerproces op gang te houden en bij te sturen in de gewenste richting.

Technologie als tool

Toenemende inzet van App’s in allerlei domeinen van de maatschappij, zorgt voor personalisatie van informatie en mogelijkheden tot gerichte individuele communicatie anytime, anyplace. In dit project gaan we onderzoeken of een App op een zinvolle manier ingezet kan worden in het hoger onderwijs. Daartoe maken we gebruik van de Continuous Learning App, die door Fris HRM ontwikkeld is voor gebruik in professionele contexten, waar behoefte is aan gerichte training, gericht op certificeringsdoeleinden.

In het project gaan we onderzoeken of de methoden die in een professionele omgeving hun werkzaamheid aangetoond hebben, in de context van onderzoeksvaardighedenonderwijs een positieve bijdrage aan leereffecten en individuele toetsbaarheid van de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden kunnen bieden.

Vraagstelling

  • Welke mogelijkheden biedt een App voor het plegen van onderwijskundige interventies op instrumenteel/reflectieve aspecten, en onderwijskundige triggers tussen de klassikale feedbackmomenten?
  • Biedt een App een toegevoegde waarde bij het ondersteunen van het ‘verinnerlijken’ van onderzoeksmethodische en reflectieve vaardigheden, specifiek gericht op het verhogen van inzicht en kennis van de student op het gebied van toegepaste onderzoekstechnieken en onderzoekskwalitatieve reflectie?
  • Komt een App tegemoet komt aan de wensen van het onderwijs, namelijk het bieden van een ondersteunend instrument aan studenten om gefocust te blijven of te worden op het realiseren van hun geformuleerde einddoel, en het stimuleren van het informele leerproces onder studenten?
  • Hoe effectief is een onderwijskundige interventie via een App?

Contactpersoon

John van de Pas, projectleider, j.h.vandepas@saxion.nl

Betrokkenen

Laurens Ekkel, hoofddocent onderzoeksvaardigheden HIDS

Jannie Braber, onderwijskundige

Irene Sijgers, projectmanager

Marcel van Wijk, ontwikkelaar APP

ICTRO, Saxion (projectfinanciering)

Looptijd

1 januari 2013 – 30 november 2013

Deel deze pagina